طرحی از یک زندگی...

سلام علیکم و رحمت الله.

یک عدد انسان هستم اهل جنوب که چند سالی را توی دانشگاه شریف، درس مهندسی خوانده و اکنون در دیار غربت به سر میبرد. 

بر اساس درک خودم از دنیا و اطرافم، چیزهایی مینویسم اما نمیگویم که حتما حرفم درست یا قضاوتم پخته و کامل است و امیدوارم اطلاعات اشتباه ندهم....