طرحی از یک زندگی...

۳۹ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

حمید مصدق...

دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۴:۳۳ ب.ظ

دیدم او را آه بعد از بیست سال

گفتم این خود اوست؟ یا نه دیگریست؟

چیزکی از او در او بود و نبود

گفتم این زن اوست؟ یعنی آن پریست؟

هر دو تن دزدیده و حیران نگاه

سوی هم کردیم و حیرانتر شدیم

هر دو شاید با گذشت روزگار

در کف باد خزان پرپر شدیم

از فروشنده کتابی را خیرد

بعد از آن آهنگ رفتن ساز کرد

خواست تا بیرون رود بی اعتنا

دست من در را برایش باز کرد

عمر من بود او که از پیشم گذشت

رفت و در انبوه مردم گم شد او

بازهم مضمون شعری تازه گشت

باز هم افسانه مردم شد او